Da sør-frøningane ville velja seg prest sjølve

30534 Presterolla var utfordrande før i tida også. Dette brevet frå 1890 var tenkt til kyrkjestatsråden, men vart stoppa av sorenskrivaren på Heggerud. Frøningane er lei av «gamle og til dels udslidte Præster»! Men slikt opprør ville ikkje sorenskrivar Beer ha noko av.

Til chefen for Kirkedepartementet !

 I Anledning af den forestaaende  Besettelse af Sognepræsembedet her, tillader undertegnede Menighedsmedlemmer af Søndre Fron sig i Ærbødighed at fremkomme med følgende Udtalelser:

Søndre Frons Menighed har i en Række af Aar havt gamle Præster, der paa Grund af Sygdom og Svagelighed ikke har evnet at udføre sin Sjælesørgergjerning paa en for Menigheden fuldt tilfredsstillende Maade. Vor Menighed har derfor følt det for Sjælepleien og Aandslivet Skadelige i, at Embeder, der er saa smaa, at Sognepræsten kun i yderste Nødstilfælde, kan holde Capelan, bliver besat med gamle og til dels udslidte Præster, der mangler baade andelige og legemlige Kræfter til at kunne røgte sit viktige og vanskelige Kald paa en saa fyldestgjørende Maade, som Embedet ifølge sin Natur kræver.

Det er derfor blevet en Trang for os at faa udtale, at Forholdene her er saadanne, at vi trænger en Præst, der er i Besiddelse af Energi og Kjærlighed for sit Kald og som har legemlige Kræfter nok til at kunne taale de anstrængende Ride- eller Spadserture til de mange Hjem i vor Menighed, hvortil der ikke kan kjøres, saa at Sjælepleien ved Sygesengen ikke af den Grund behøver at blive forsømt.

Idet vi haaber at denne vor Ærbødige Henvendelse vil blive taget i Betragtning ved Udnævnelsen af Sognepræst til Søndre Fron, skal vi sluttelig tillade os at bemærke, at Sognepræst i nordre Atndal (Undal ?) G. H. A. Gundersen af flere ansees som særdeles vel skikket for Embedet, og vilde hans Udnævnelse dertil blive hilset med Glæde og Tak af Menigheden.

 Søndre Fron. i April 1890

I Ærbødighed

Tolleff Olsen,    Landhandler    H. Indseth,  lærer og organist  J.Iversen,   Kirkesanger  Ole P. Oden,  Gaardbruger     J.Skarstad,   Gaardbruger  O H Olstad, Gaardbruger  O Listad,   Gaardbruger  I  Isum, Gaardbruger   J Lostad,  Gaardbruger  Ole T. Olstad,  Gaardbruger    Engeb Seielstad,   Gaardbruger       Thv. Isum,  Gaardbruger      Iver Aanekre,  Gaardbruger    Ole Hægge,  gaardbruger   Jacob Hammeren,   skolelærer  Ole Stavne,  gaardbruger    O.H.RudI,  Gaardbruger    O.Jetlund,  Gaardbruger   I. Erlandsrud,  Gaardbruger Marit Sveipe ,   Gaardbruger    Anders Bue,   Gaardbruger   C.Haave, Gaardbruger    Johs Sveipe, Fødr.m.   Ole Bue,  Gaardbruger   Peder l Vangen,  Gaardbruger     Steiner Bøgaard, Gaadrbruger    Hans Ulberg,   Gaardbruger         Johs.Gunstad,    Gaardbruger    Hans Haugen,  Gaardbruger   Ole J Fevolden,   Nils Volden,  Johannes Hansen, Skredder   Karl Berge,  Gaardbruger    Hans Odenrud,   Gaardbruger    Amund Rolstadlien, Gaardbruger med ført Pen Hans Brekken,    Gaardbruger    E.Solbraa,   Gaardbruger   Henrik Olsen,    Snedker   Ole Hansen,  Snedker     P.E Skurdal     Gaardbruger  Amund Seielstad,   Gaardbruger    Paul Vangen, Gaardbruger  Olaf Olsen Præstløkken ,  Gaardbruger

Skrivar gjekk ikkje med på dette, og slik svara han:

Paa opfordring om at paategne dette Ansøgende skal jeg nest at erklære, at jeg ikke vil love Noget at erindre med, at den nevnte Gundersen blive Prest her.- bestemt protestere mod, at afdøde Jurgen ikke paa en tilfredsstillende Maade udførte sit Verv for medelst Alder ; at han i de sidste aar var syg Saa hende den Gamle som den Unge. Det er min Opfatning af en Sjelesørgers Kald, at det i Regelen røgtis bedst af den Gamle, og idet jeg protestere mod dette Anstaltmageri af til dels ubekjendte og causa complicata Personer henstiller jeg at det overlades til Kirkestyrelsen at vælge den til Prest; som der antas findes at burde beskikke.

 Heggerud 11/4  1890

Beer  Sorenskriver

Lagt ut første gong mai 2013.                       

Kommenter innlegget

Filed under Folketru

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s